admonishment


admonishment
/,ædmə'niʃn/ Cách viết khác : (admonishment)/əd'mɔniʃmənt/ * danh từ - sự khiển trách, sự quở mắng, sự la rầy - sự răn bảo lời khuyên răn, lời khuyên nhủ, lời động viên - sự cảnh cáo, lời cảnh cáo - sự nhắc nhở, lời nhắc nhở

English-Vietnamese dictionary. 2015.

Look at other dictionaries:

 • Admonishment — Ad*mon ish*ment ( ment), n. [Cf. OF. amonestement, admonestement.] Admonition. [R.] Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • admonishment — index admonition, caveat, deterrent, disapprobation, disparagement, monition (warning), notice (wa …   Law dictionary

 • admonishment — admonish ► VERB 1) reprimand firmly. 2) earnestly urge or warn. DERIVATIVES admonishment noun admonition noun admonitory adjective. ORIGIN Latin admonere urge by warning …   English terms dictionary

 • admonishment — noun see admonish …   New Collegiate Dictionary

 • admonishment — See admonisher. * * * …   Universalium

 • admonishment — noun A reprimand or rebuke. The act of admonishing. See Also: admonish …   Wiktionary

 • admonishment — (Roget s Thesaurus II) noun 1. Words expressive of strong disapproval: admonition, rebuke, reprimand, reproach, reproof, scolding. Slang: rap1. See PRAISE. 2. Advice to beware, as of a person or thing: admonition, caution, caveat, monition,… …   English dictionary for students

 • admonishment — sb. [amonestement]. Alys. 6974 …   Oldest English Words

 • admonishment — n. warning; reproof, reprimand …   English contemporary dictionary

 • admonishment — ad·mon·ish·ment …   English syllables

 • admonishment — See: admonish …   English dictionary